NL | FR
0

AGRO Logic

Smart farming


LEVERINGSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, koop- en verkoopovereenkomsten en leveringen van, bij, met en door Agro Logic. De algemene aankoopsvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten indien strijdig met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2 Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk voorzien is in de bijzondere verkoopsvoorwaarden of indien ze blijkt uit een geschreven document van Agro Logic.

1.3 De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt aanvaard door de klant door de in ontvangstname van de levering.

1.4 Uit het loutere feit dat Agro Logic in voorgaande gevallen geen beroep gedaan heeft op deze algemene verkoopsvoorwaarden, kan geen afstand in hare hoofde van onderhavige rechten worden afgeleid.

2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

2.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van Agro Logic slechts ten titel van inlichting.

2.2 Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt Agro Logic slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.

3. LEVERINGEN, TRANSPORT, RISICO

3.1 Leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn nooit bindend voor Agro Logic. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk noch aanvraag tot vergoeding tot gevolg hebben.

3.2 De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Deze laatste staat bijgevolg in voor het risico van opslag, transport, laden en lossen.

3.3 Indien de klant de bestelling annuleert, behoudt Agro Logic zich het recht voor een forfaitaire vergoeding van 20% van de totale waarde van de bestelde goederen aan de klant aan te rekenen.

3.4 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

3.5 Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

3.6 Elke levering wordt onmiddellijk na ontvangst door de klant nagekeken. Klachten, opmerkingen of betwistingen in verband met de geleverde goederen moeten aan Agro Logic uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst der goederen worden overgemaakt per aangetekend schrijven, samen met een gedetailleerde en limitatieve lijst van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan.

3.7 Een fout in de levering die toerekenbaar is aan Agro Logic kan enkel aanleiding geven tot vervanging van de goederen. Terugzending van de geleverde goederen kan echter enkel na schriftelijk akkoord van Agro Logic. Deze terugzending naar het magazijn van Agro Logic, en de vervoerskosten, alsook het risico van de vervanging, berusten bij de klant.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1 In afwijking van artikel 1583BW, blijft Agro Logic eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

4.2 De koper kan derhalve over de nog niet volledige betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan zij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van onze acties vul dan hieronder uw email-adres in.

Bekijk voorgaande nieuwsbrieven

let us call you

Naam :
Tel :


Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website. Andere cookies gebruiken we voor analytische- en marketingdoeleinden. Door verder te blijven surfen op de website, geeft u ons toestemming om deze cookies te plaatsen. Meer informatie.

Ok, ik begrijp het